Sara Davison of Iowa State in action against UMKC on April 29, 2013 in NCAA Softball.

Sara Davison of Iowa State in action against UMKC on April 29, 2013 in NCAA Softball.